Reklamace

1. Obecná ustanovení

1.1 Postup při vyřizování veškerých reklamací, zakoupených od společnosti Veselá Tkanička s.r.o., sídlem Vágnerova 1083/3, Praha 9, 197 00, IČ 01821237 (dále jen prodávající) se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele a tímto reklamačním řádem.

1.2 Uplatnit reklamaci lze pouze na věci či zboží zakoupené od společnosti Veselá Tkanička s.r.o. což musí kupující prokázat dokladem o zakoupení (účtenkou/fakturou).

1.3 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • a/ má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
  • b/ se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

1.4 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží za nové, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

2. Záruční odpovědnost za vady

2.1.

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po dobu záruční lhůty.

2.2.

Záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží. To se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu s vadou, pro kterou byla nižší cena ujednána. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

 

2.3.

Záruku nelze uplatnit na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním.

2.4.

Záruka se dále nevztahuje na případy, kdy je rozpor s kupní smlouvou způsoben nesprávným užíváním či nesprávným zacházením se zakoupeným zbožím ze strany kupujícího. Záruka se takto zejména nevztahuje na případy, kdy kupující zakoupenou věc neudržuje v souladu s pokyny uvedenými v návodu k údržbě dané věci, věc poškodí např. praním, sušením apod. Záruka se dále také nevztahuje na poškození věci vzniklé nadměrným opotřebením v důsledku nevhodného užívání věci.

2.5.

Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

2.6.

Kupující zboží prohlédne co nejdříve po jejím převzetí a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

2.7.

Zjistí-li kupující v záruční době na zboží vadu, kterou lze odstranit, má právo, aby tato vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady úměrné, může kupující požadovat výměnu zboží za nové. Týká-li se vada jen součásti zboží, může požadovat výměnu pouze této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

2.8.

Zjistí-li kupující v záruční době na zboží vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady (tj. vada se vyskytne celkem nejméně třikrát) po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

2.9.

Zjistí-li kupující v záruční době na zboží vadu, kterou nelze odstranit, ale která nebrání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, a nepožaduje-li výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

 

3. Postup při reklamaci

3.1. Doručení zboží s vadou

Pokud zákazník po rozbalení zjistí vadu na výrobku bude mu po jeho zaslání zpět vyměněn popř. vráceny peníze na jeho účet. O této skutečnosti musí kupující prodávajícího ihned informovat a domluvit s prodávajícím další postup. Je-li vadná výměnná součást výrobku např. stélka nebo tkanička, bude tato zaslána, aniž by musel být výrobek reklamován a zasílán na naši adresu.

3.2. Zjištění vady v průběhu užívání výrobku

Záruční doba prodávaného zboží je 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícími. Během této doby je možné reklamovat výrobní vady a vady materiálu. Opotřebení a poškození způsobená kupujícím nebudou v reklamačním řízení uznány. I když je na uplatnění reklamace až 2 roky je nutno reklamovat vadu již v jeho zárodku, aby nedošlo k devastaci zboží a nemožnosti ho opravit. Reklamace musí být vyřešena opravou nebo dobropisem do 30 dnů od jejího uplatnění. Pro uplatnění reklamace je zapotřebí doložit doklad o zaplacení a reklamační list s popsanou reklamovanou vadou. Zboží je nutné očistit a vhodně zabalit, aby nedošlo k dalšímu poškození během přepravy.

Reklamované zboží zákazník doručí buď osobně nebo prostřednictvím přepravní služby prodávajícímu na adresu Veselá Tkanička s.r.o., Mladoboleslavská 73, Praha 9, 197 00. Kupující je povine přiložit písemný popis reklamované vady. Pro komunikaci je možné použít i email reklamace@veselatkanicka.cz .

Zboží zasílané kupujícím k reklamaci nesmí být zasláno „NA DOBÍRKU. V opačném případě má prodávající právo takto zaslané zásilky nepřijmout a vrátit kupujícímu zpět.

V případě zaslání zboží přepravní službou je třeba zboží dostatečným způsobem zabalit a zajistit proti poškození - pro tyto účely doporučujeme uschování originálního obalu (není podmínkou pro přijetí reklamace). Pro zaslání zvolte pro vás nejvhodnější způsob a přepravní službu s ohledem na dostupnost a rychlost dodání. Za ztrátu vámi odeslaného zboží neručíme.

 

4. Výjimky ze záruky

4.1.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a vady materiálů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. Nelze reklamovat výrobky neúměrně opotřebované používáním.

4.2.

Záruka se nevztahuje také na:

a/ Na barevnou změnu obuvi – zejména u tzv. stíraných barev. Jedná se o stírání vrchní barvy – základ zůstává stálý – jedná se o jejich typickou vlastnost podpořenou technologickým postupem výroby – typické pro barevné vzory.

b/ Změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování.

c/ Veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním (viz. § 619, odst. 2 Občanského zákoníku), nesprávného užívání a neodborného zásahu.

d/ Mechanicky poškozenou obuv a její části.

e/ Opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití.

f/ Obuv, u které byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi.

g/ Pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo provlhnutí usňové obuvi.

h/ Na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní useň.

 

5. Způsob vyřízení reklamace

5.1.

Reklamace musí být vyřešena opravou nebo dobropisem do 30 dnů od jejího uplatnění. Uplatněním reklamace se rozumí okamžik předání či doručení zásilky prodávajícímu. Kupující je povinen prodávajícímu sdělit požadovaný způsob vrácení kupní ceny a příp. číslo účtu.

5.2.

Nebude-li reklamované zboží předáno za podmínek dle shora uvedených tj. s písemným popisem reklamované vady, špinavé, poškozené během přepravy či nebudou-li splněny zákonem stanovené podmínky pro uznání reklamace může prodávající reklamaci odmítnout a reklamované zboží zašle zpět kupujícímu na jeho náklady.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1.

Podmínky neupravené tímto reklamačním řádem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i příslušnými ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele.

6.2.

Tento reklamační řád nabyl účinnosti dne 1. 8. 2014.

 

Uvědomujeme si, že reklamace znamená pro nakupujícího komplikaci a proto k nim přistupujeme maximálně vstřícně. Bohužel, výrobní vada se občas vyskytne i u kvalitní dětské obuvi. Ke každé takové situaci u nás přistupujeme individuálně a vždy se snažíme najít takové řešení, aby vaše děti nemusely zůstat bez bot (z vlsatní zkušenosti víme jak je to nepříjemné). Skutečně dobrý obchod se totiž pozná až když nastane problém. Přesvědčily jsme Vás? Prozkoumejte naší aktuální kolekci!

 


727 840 369