Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1.

Provozovatelem internetového obchodu www.veselatkanicka.cz je obchodní společnost Veselá Tkanička s.r.o., IČ 01821237, se sídlem Vágnerova 1038/3, Praha 9, 197 00. Adresa provozovny je Mladoboleslavská 73, Praha 9, 19700. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 212205. Provozovatel je dále označován jako „prodávající“

Telefonní kontakt: +420 727 840 369

Email kontakt: info@veselatkanicka.cz

Email kontakt pro reklamace: reklamace@veselatkanicka.cz

1.2.

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku prostřednictvím webové stránky www.veselatkanicka.cz (dále jen „kupující“).

1.3.

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě.  Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

1.4.

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží mezi prodávajícím a kupujícím, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné potvrzení objednávky se považuje potvrzení emailem nebo telefonem. Potvrzení emailem nebo telefonem následuje po přijetí elektronické objednávky od kupujícího. Potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení. Potvrzení objednávky provádí prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží uvedeného v objednávce.

1.5.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se s těmito OP řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně, počet objednaných kusů zboží, cenu a formu dopravy a platby a předběžný termín doručení.

1.6.

Po potvrzení objednávky prodávajícím se objednávka stává závaznou pro obě strany.

2. Předmět smlouvy

2.1.

Předmětem objednávky může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.veselatkanicka.cz.

2.2.

Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito OP vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.3.

Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

2.4.

Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.veselatkanicka.cz, jeho popis a funkce, technické parametry a ostatní zde uvedené údaje vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců a jsou prodávajícím průběžně kontrolovány. Pokud dojde k neúmyslnému uvedení nepřesných údajů, vyhrazuje si prodávající právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o ní dozví.

3. Kupní smlouva

3.1.

Internetový obchod www.veselatkanicka.cz obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží jsou platné po dobu jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2.

Internetový obchod www.veselatkanicka.cz obsahuje také informace o nákladech spojených dodáním zboží v rámci České republiky.

3.3.

Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.veselatkanicka.cz se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

3.4.

Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího v rozsahu dle zvoleného typu doručení, přesné označení druhu a počtu kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady zboží.

 3.3.

Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do dvou pracovních dnů od jejího obdržení. Nebude-li objednávka prodávajícím potvrzena v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo vzít svou objednávku zpět. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.

 3.4.

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku kupujícího bez udání důvodu v případě, že zboží bylo vyprodáno nebo se výrazně změnila cena prodávajícího. V těchto případech prodávající bude kontaktovat kupujícího telefonicky nebo emailem a nabídne mu podobné zboží ve stejné cenové relaci a kvalitě, příp. stornuje objednávku. V případě, že byla kupujícím již zaplacena záloha nebo plná cena za objednané zboží, bude mu zaplacená částka po telefonické dohodě převedena zpět, a to v nejkratším možném termínu.

 3.5.

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu škody „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů.

 3.6.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám. Obdobně platí totéž pro prodávajícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1.

V souladu s ustanovením § 1829 zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku, a to do 14ti dnů ode dne převzetí zboží.

4.2.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Nevyžaduje se, aby kupující uvedl důvod odstoupení. Využije-li kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje, a to na emailovou adresu prodávajícího info@veselatkanicka.cz.

4.3.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2. OP se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů od odstoupení zboží, které obdržel od prodávajícího. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi pracovních dnů od odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Pokud se jedná o částečné odstoupení od smlouvy, náklady na dodání se nevrací. Jestliže kupující zvolil jiný, ne nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je nedílnou součástí těchto OP.

4.4.

Kupující je povinen zaslat na svůj náklad zboží doporučeně (doporučujeme pojistit na hodnotu vraceného zboží).

4.5.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek odpovídající stupni opotřebení objednaného zboží v případě, kdy kupující zboží převezme a následně odstoupí od kupní smlouvy dle bodu 4.1. OP. a zboží nelze prodat jako nové.

4.6.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude na náklady odesílajícího vráceno zpět nebo bude uschováno v provozovně prodávajícího za manipulační poplatek 1% prodejní ceny za den uschování.

4.7.

Je-li poskytnuta prodávajícím sleva na poštovné při zakoupení zboží v určité hodnotě, vztahuje se tato sleva na poštovné jen při skutečném odběru zboží v předem uvedené hodnotě. To neplatí v případě odstoupení od smlouvy kupujícím, kdy taková sleva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit poštovné ve skutečné výši.  Totéž platí i v případě částečného odstoupení od kupní smlouvy.

5. Platba za zboží

5.1.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující zaplatit následujícími způsoby:

-                     Platba při osobním odběru hotově nebo platební kartou

-                     V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

-                     Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2100442622/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s., VS číslo objednávky

-                     Bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay

5.2.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

5.3.

V případě platby v hotovosti či platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.4.       

Kupní cena se považuje za uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v prodejně nebo pracovníkovi přepravní firmy.  Po uplynutí doby dle čl. 5.3 je kupujícímu zaslán upomínací email s podklady pro jeho platbu. Pokud kupující neuhradí částku do dalších sedmi dní, je jeho objednávka stornována.

5.5.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,

6. Dodací lhůta, přeprava a dodání zboží

6.1.

V případě, že má prodávající zboží skladem, zavazuje se prodávající zboží vyexpedovat, předat dopravci, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy v případě platby na dobírku nebo po připsání peněz na účet prodávajícího, jestliže kupující zvolil platbu bezhotovostně.       

6.2.

Zvolí-li kupující jako způsob doručení osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se připravit jej k odběru bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů po uzavření smlouvy. Kupujícímu je v případě potvrzení objednávky odeslán email o možnosti vyzvednutí zboží: Připravené zboží je v provozně prodávajícího rezervováno pro kupujícího tři kalendářní dny. Poté je objednávka stornována pro nevyzvednutí kupujícím (pokud není s kupujícím individuálně dojednáno jinak).

6.3.

V Případě, že objednané zboží není skladem, nebo není možné je z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle čl. 6.1. a 6.2., oznámí tuto skutečnost prodávající emailem kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím. V případě, že by tento předpokládaný termín dle předchozí věty měl být delší než sedm pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy, avšak jen bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto důvodu pro odstoupení dozví.

6.4.

Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení v rámci České republiky:

a/ Osobní odběr zboží

b/ Zásilkovou službou DPD - aktuálně nastavená částka k náhledu u jednotlivého produktu a dále při kompletaci objednávky v košíku

c/ Zásilkovou službou České pošty Balík do ruky – aktuálně nastavená částka k náhledu u jednotlivého produktu a dále při kompletaci objednávky v košíku.

d/ Za odběr zboží v hodnotě vyšší než 3000,- vč. DPH je doprava Balík do ruky zdarma.

6.5.

Kupující je povinen od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně sdělit přepravci a prodávajícímu.  V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. Náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6.

Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

7. Odpovědnost za vady, záruční podmínky, reklamační řád

7.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 AŽ 1925, § 2099 a násl. – obecná ustanovení o kupní smlouvě a § 215 a násl. Občanského zákoníku)

7.2.

Pokud výrobcem nebyl dodán záruční doklad, slouží vydaná faktura jako daňový doklad a zároveň jako hlavní záruční list.

7.3.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží je jakosti obvyklé a užitné vlastnosti odpovídají popisu prodávajícího či výrobce.

7.4.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí vady nemá. Zejména v době, kdy kupující zboží převzal.

7.5.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.6.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.7.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.8.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

8. Registrace

8.1.

Kupující má možnost vytvořit si v internetovém obchodě www.veselatkanicka.cz vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

8.2.

Registrace kupujícího vyžaduje vyplnění nezbytných osobních údajů, které budou bezpečně uchovávány v elektronické databázi obchodní společnosti Veselá Tkanička s.r.o., a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat.

8.3.

Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a tyto při jakékoliv změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při registraci jsou prodávajícím považovány za správné.

8.4.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových informací k jeho účtu a není oprávněn umožnit využívání jeho účtu třetími osobami.

8.5.

Kupující je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit, a to telefonicky nebo emailem. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím emailu.

8.6.

Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1.

Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje kupujícího budou shromažďovány a zpracovávány prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem splnění předmětu kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, vedení uživatelského účtu a nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu.

9.2.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

9.3.

Osobní údaje kupujícího se zavazuje prodávající chránit. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kde je poskytnutí údajů nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

9.4.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

9.5.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.6.

Kupující má právo:-

a. Kdykoliv písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence, nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

b. Požádat po prodávajícím informaci o zpracování jeho osobních údajů. Prodávající má právo za poskytnuté informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnuté informace.

9.7.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami prodávajícího na emailovou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělené prodávajícím na emailovou adresu kupujícího. 

10. Doručování

10.1.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé straně doručena písemně, a to emailem, osobně nebo doporučenou zásilkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na emailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu, resp. při kompletaci objednávky, pokud nakupuje bez registrace.

11. Závěrečné ustanovení

Tyto OP jsou platné od 1.3.2017 pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím v internetovém obchodě www.veselatkanicka.cz a ruší předchozí OP. Prodávající si vyhrazuje právo OP měnit.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 

12. Podmínky k nákupu v e-shopu - BLACK FRIDAY trvající od 12.10.2018 do 14.10.2018

1. Akci pořádá firma Veselá Tkanička s.r.o., Mladoboleslavská 73, Praha 19, IČ: 01821237, Telefon: 727 840 369
2. Akce trvá od 12.10. - 14.10. 2018 nebo do vyprodání zásob.
3. Akce platí pouze na zimní obuv kolekce 2017 a starší.
4. Sleva se vztahuje pouze na objednávky přes náš eshop. Ceny uvedené na eshopu jsou již po slevě.
5. Objednat lze maximálně 1 pár od velikosti (v případě dvojčat apod. kontaktujte náš obchod), maximálně však 3 páry na 1 objednávku.
6. V průběhu trvání akce lze na jednoho zákazníka učinit pouze jednu objednávku.
7. Osobní odběr objednávek na prodejně je možný pouze do 16.10. do 17:30 h bez nároku konzultace vybrané obuvi s naší prodavačkou.
8. Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávky, které nesplní zmíněné požadavky.
9. Vyhrazujeme si právo na změnu pravidel v průběhu akce.
10. Nelze kombinovat s jinými akcemi, slevami a věrnostními body, např. programem Moje Tkanička.

 Příloha č. 1: Formulář odstoupení od kupní smlouvy

 

Doufáme, že se Vám u nás bude dobře nakupovat a rádi se k nám budete vracet. Můžete začít třeba tak, že se podíváte na naší aktuální kolekci dětské obuvi.

 


727 840 369