Sleva na celoroční a zimní boty!
0

GDPR

GDPR – Veselá Tkanička, s.r.o.

 

Společnost Veselá Tkanička, s.r.o. se sídlem Vágnerova 1038/3, Praha 9 – Kbely, 19700, IČO: 01821237, dále jen „Veselá Tkanička“, v souvislosti s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů GDPR, zpracovává Vaše osobní údaje v tímto způsobem:

 

1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které společnost Veselá Tkanička, s.r.o. získala na základě realizace dodavatelsko-odběratelského vztahu (uzavřením kupní smlouvy) mezi Vámi jako zákazníkem a společností Veselá Tkanička, s.r.o. jako dodavatelem. Předmětem je online nákup na webových stránkách společnosti Veselá Tkanička, s.r.o.

K účelům definovaným v bodě – účel zpracování osobních údajů -  budou použity tyto údaje:

Společnost Veselá Tkanička bude jako správce údajů na základě této notofikace zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a za níže vymezenými účely manuálně v písemné formě jako i ve formě elektronické. Zpracovávat je budou vlastní zaměstnanci nebo zpracovatelé osobních údajů, tj. subjekty, které společnost Veselá Tkanička pověří dílčími zpracovatelskými činnostmi (účetní společnost) a se kterými zajistí zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy a jejich ochranu prostřednictvím uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů. Zároveň vaše osobní údaje nepodléhají automatickému rozhodování.

 

2. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi vámi a společností Veselá Tkanička, s.r.o. 

 

3. Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou používány jen pro účely dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi vámi a společností Veselá Tkanička, s.r.o., pouze v případě reklamace můžeme sdílet vaše osobní údaje s ostatními subjekty (našimi dodavateli).

Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo území EU.

 

4. Doba zpracování

Zpracování osobních údajů dle vymezených podmínek dochází po celou dobu trvání dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi vámi a společností Veselá Tkanička, s.r.o.  a na dobu 4 let po jeho ukončení.

 

5. Informace o vašich právech

Vaše práva vyplývající z GDPR nejsou nijak dotčena a máte právo se na nás kdykoliv obrátit. Vaše práva spočívají v možnosti přistupovat k osobním údajům, možnosti jejich úpravy, žádosti o výmaz osobních dat, vznesení námitky proti zpracování, resp. omezení zpracování a práva na přenositelnost údajů. Svá práva můžete uplatnit odesláním žádostí se specifikací požadavku na  emailovou adresu info@veselatkanicka.cz

 

Vámi poskytnuté údaje byly poskytnuty dobrovolně ve výše vymezeném rozsahu. Jako subjektu údajů vám náleží práva podle příslušných právních předpisů.

Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů:

  1. jste oprávněni požadovat od společnosti Veslá Tkanička, s.r.o. přístup k Vašim osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich zpracovávání (např. o rozsahu, účelu, době zpracování), včetně práva na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
  2. jste oprávněni udělený souhlas kdykoliv odvolat (blíže viz bod 5);
  3. jste oprávněni písemně požádat společnost Veselá Tkanička, s.r.o. o likvidaci (výmaz) svých osobních údajů (zejména v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovávány); od 25.5.2018 máte právo „být zapomenut“ v případě, kdy by Vaše osobní údaje byly zveřejněny v internetovém prostředí (vymazání veškerých odkazů na Vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace)
  4. od 25.5.2018 jste oprávněni získat Vaše osobní údaje, které společnost Veselá Tkanička, s.r.o. zpracovává na základě tohoto souhlasu, v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci;
  5. v případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, máte od 25.5.2018 právo kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování; uplatníte-li námitku společnost Veselá Tkanička, s.r.o. zpracování Vašich osobních údajů ukončí;
  6. dozvíte-li se nebo se domníváte, že společnost Veselá Tkanička s.r.o. provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem či nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete na základě písemné žádosti
   1. vznést námitku proti zpracování,
   2. požádat společnost Veselá Tkanička, s.r.o. o vysvětlení,
   3. požadovat, aby společnost Veselá Tkanička, s.r.o. odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci (výmaz) osobních údajů,
   4. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Zasílání obchodních sdělení 

Udělujete dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky na Váš elektronický kontakt, který společnost Veselá Tkanička, s.r.o. získala v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu či v jiných legitimních případech.